دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای دکتر مهدی شکرآبی
ریاست پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی، ریاست مرکز تحقیقات ایمونولوژی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی

خانم دکتر سارا میناییان
معاون پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
هیات علمی مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

آقای دکتر علی اکبر دلبندی
معاون مرکز تحقیقات ایمونولوژی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر امیرحسین زرنانی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر رضا فلک
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر هادی جزایری
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر محمدعلی عصارزادگان
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر سمانه خرمی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر الهه صفری
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر شهره نیکو
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی

آقای دکتر عبدالرضا استقامتی
ریاست مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر شیرین سیاح فر
معاون مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
آقای دکتر حسین معصومی اصل
هیات علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر خدیجه خانعلی ها
هیات علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر میترا براتی
هیات علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال

آقای دکتر علی مجیدپور
ریاست مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم دکتر طاهره موسوی
معاون مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم دکتر مهشید طالبی طاهر
هیات علمی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

خانم فریبا وفایی
کارشناس
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای علی برادران
کارشناس
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
خانم مهری نقدعلی پور
کارشناس
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
آقای محمود فرامرزی
کارشناس
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم سمیه سلیمان زاده
کارشناس
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم مستانه افشار
کارشناس
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم مینا بوستان شناس
کارشناس
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم زینب فاقعی
کارشناس
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی