پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی- کارکنان بیمارستانی و مراکز درمانی
عفونت های بیمارستانی قسمت سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | 
عفونت های ادراری
بطور معمول۲۰-۱۵ % بیماران بستری دچار عفونت بیمارستانی می شوند. عفونت کسب شده بیمارستانی در امریکا سالانه بیش از ۲ میلیون بیمار است و سبب حدود ۸۸۰۰۰ مرگ را می شود. عامل ۴۵ - ۴۰ % عفونت بیمارستانی عفونت ادراری است حدود ۸۰ % بعلت سوند و حدود ۲۰ % بعلت دستکاری مجاری ادراری است.
حدود ۲۰-۱۵ % بیماران آلودگی میکروب را از داخل مجرا کسب می کنند. عفونت در کیسه جمع آوری در ۲۴ - ۴۸ ساعت بعد تظاهر می کند.
در مثانه ۱۰۰ میکروب در CC در ۲۴ - ۴۸ ساعت  به۱۰۵    می رسد. راه اصلی ورود میکروب پری اورترال است.
عوارض عفونت ادراری
باکتری اوری
 باکتریمی ) ۳ % باکتریواوری سبب باکتریمی می شود )
 پیوری
 پیلونفریت
 سپسیس و نارسایی مولتی ارگان و مرگ
جلوگیری از عفونت مجاری ادراری
فقط در صورت نیاز سوند زده شود ) برای راحتی جهت مراقبت این کار انجام نشود )
روش اسپتیک برای سوند زدن رعایت شود ) آموزش روش و یادآوری آموزش به فواصل توصیه می گردد)
در اولین فرصت سوند خارج شود
 دستکاری یا بازکردن سیستم را به حداقل برسانید
 اتصالات محکم بسته شود
استفاده ازمواد ضد باکتری موضعی و ضد عفونی کیسه و استفاده از کاتتر حاوی بنرات نفره در پیشگیری مورد تائید همگان قرار نگرفت .
مصرف آنتی بیوتیک به دلیل دیگر در بیماران در ۴ روز اول سوند گذاری عفونت را کم، ولی افزایش ریسک میکروب مقاوم و قارچ می شود .
کاتتر کاندومی برای مردان بدون انسداد مناسب است. البته اگر رعایت نشود ریسک عفونت برابر با کاتتر است .
Intermittent catheterization) هر روز سوند ۳ - ۱۰ % عفونت ادراری می شود)
سوند گذاری متناوب برای جلوگیری از سوند گذاری طولانی و عفونت مفید است و بخصوص در جوانان با ضایعه نخاعی توصیه می شود. در ضمن سوند گذاری متناوب در مواردی که امکان ایجاد تروما هست نباید انجام شود.
درمان UTI بیمارستانی بر اساس نوع میکروب و کشت آنتی بیوگرام منطقی است
معمول ترین پاتوژنها  عبارتست از:
ایشیریا کولی ، باسیل گرم منفی بیمارستانی ) کلبسیلا- پسودومونا، پروتئوس  و انتروکوک می باشد. ) با توجه به اینکه استفاده یک قطعه از کاتتر برای کشت چون میکروب های بیوفیلم و کروت را نشان میدهند و ممکن است با کشت پاتوژن واقعی متفاوت باشد. تکرار کشت ادرار جهت ارزیابی درمان توصیه می شود .
وجود کاندیدا در ادرار که در دیابت و بیماران با کاتتر، بیماران دریافت انتی بیوتیک دیده می شود بیشتر مربوط به کولینیزاسیون قارچ است ولی امکان کاندیمی در حدود ۱۰ % موارد بیماران نقص ایمنی و تونرو پنی و بیماران ICU گزارش شده است.
. در مورد درمان کاندیدوری مورد بحث و اختلاف نظر است. بعضی شستشو مثانه با امفوتریسین B یا فلوکونازول خوراکی به مدت ۳ تا ۵ روز توصیه می کنند.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=305.41495.80033.fa
برگشت به اصل مطلب