دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادخانم دکتر سارا مینائیان
سرپرست پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی

خانم دکتر خدیجه خانعلی ها
معاون پژوهشی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
هیات علمی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
آقای دکتر خلیل سالکی
معاون آموزشی پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی

آقای دکتر محمدعلی عصارزادگان
ریس مرکز تحقیقات ایمونولوژی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر مهدی شکرابی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر رضا فلک
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر هادی جزایری
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر علی اکبر دلبندی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر سمانه خرمی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر الهه صفری
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر شهره نیکو
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای دکتر امیرحسین زرنانی
هیات علمی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم دکتر مریم عظیمی
دکترای تخصصی ایمونولوژی
مرکز تحقیقات ایمنولوژی

آقای دکتر عبدالرضا استقامتی
ریاست مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر شیرین سیاح فر
معاون مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
آقای دکتر حسین معصومی اصل
هیات علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر خدیجه خانعلی ها
هیات علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم دکتر میترا براتی
هیات علمی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال

آقای دکتر علی مجیدپور
ریاست مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم دکتر طاهره موسوی
هیات علمی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم دکتر مهشید طالبی طاهر
هیات علمی
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم دکتر سارا مینائیان
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی
آقای دکتر خلیل سالکی
هیات علمی
مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی

خانم فریبا وفایی
کارشناس
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
آقای علی برادران
کارشناس
مرکز تحقیقات عفونی اطفال
خانم مهری نقدعلی پور
کارشناس
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
آقای محمود فرامرزی
کارشناس
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی اطفال
خانم سمیه سلیمان زاده
کارشناس
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
خانم مینا بوستان شناس
کارشناس
مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
آقای سهیل رحمانی
کارشناس
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
خانم زهرا امیری
کارشناس
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی
خانم فرشته شهرابی
کارشناس
پژوهشکده ایمونولوژی و بیماری های عفونی